giewont

 

2240_n

 

 

IMG_3039.JPG

 

giewont

 

Regulamin

Domu Wczasowego "Salamon" 

 

1. Doba noclegowa w naszym Obiekcie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

2. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu ze zdjęciem oraz wypełnienia karty meldunkowej.

3. Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby hotelowej jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.

4. W sytuacji, gdy Gość opuszcza pokój bez wcześniejszej informacji obiektu, należność za dokonaną rezerwację nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.

5. Gość może przedłużyć pobyt w Ośrodku na dowolną ilość dni, w takiej sytuacji jednak ma obowiązek zgłosić ten fakt w Recepcji do godziny 10:00 w dniu planowanego wyjazdu. Pobyt w tym samym pokoju jest możliwy wyłącznie w przypadku jego dostępności.

6. Pozostanie Gościa w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12.00 jest traktowane przez Obiekt jako przedłużenie pobytu.W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00, nie uprzedzając o tym wcześniej Recepcji, zostanie obciążony opłatą za kolejną dobęwynajmu pokoju według ceny dnia.

7. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom trzecim.

8. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju hotelowym wyłącznie w godzinach od 7.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób do jego pokoju według ceny dnia.

9. Przez cały czas pobytu w Ośrodku dzieci poniżej 12 roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Dotyczy to również placu zabaw.Za zachowania dzieci, w tym poczynione przez nich szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

10. Gość jest zobowiązany do stosownego, kulturalnego zachowywania się w stosunku do personelu Ośrodka, jak również w stosunku do innych Gości. Personel Ośrodka zachowuje sobie prawo do odmowy obsługi Gościa, który zachowuje się agresywnie lub niekulturalnie, a w szczególności, gdy:- narusza nietykalność cielesną drugiej osoby lub ją znieważa;- nie posiada stosownego odzienia;- znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu znajdującego się w Recepcji.

12. Ośrodek ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca.

13. Cisza nocna obowiązuje na terenie całego Ośrodka od godziny 22:00 do 7:00. Łamanie ciszy nocnej wiąże się z karami finansowymi ustalanymi każdorazowo z osobą niedostosowującą się do wyznaczonej normy.

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń Ośrodka powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

15. Zgubienie lub zniszczenie karty-klucza do pokoju wiąże się z obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 20 zł. Obiekt zastrzega sobie również prawo do obciążenia Gościa opłatą za zgubienie mienia ośrodka.

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe we wszystkich pokojach Ośrodka obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz używania ognia otwartego (świec, podgrzewaczy itp.). Palić można jedynie w wyznaczonym do tego miejscu, które znajduje się na zewnątrz budynku.

17. W przypadku naruszenia tego zakazu Gość może zostać obciążony przez Obiekt karą w wysokości 1.000 zł.

18. Zabronione jest również używanie w pokojach Ośrodka np. grzałek oraz innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju, a które mogą przyczynić się do zaprószenia ognia. Wywołanie przez Gościa fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przyjazdem Straży Pożarnej, co w konsekwencji może skutkować karą pieniężną w wysokości 5.000 zł., którą ponosi osoba odpowiedzialna za zaistniałą sytuację.

19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy utracone lub pozostawione bez opieki ze strony Gościa. 

20. Przedmioty pozostawione w pokoju przez Gościa, który opuszcza Ośrodek, mogą być odesłane wyłącznie na koszt Gościa, na adres przez niego wskazany. W przypadku, gdy Ośrodek nie otrzymania takiej dyspozycji od Gościa, przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie zastrzega sobie prawo do przekazania ich na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

21. Parking znajdujący się przy Ośrodku jest niestrzeżony i dla Gości bezpłatny. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za parkujące tam pojazdy lub za pozostawione w nich mienie.

22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np.: za przerwy w dostawie prądu lub wody.

23. Ośrodek świadczy usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące poziomu usług należy bezzwłocznie zgłaszać w Recepcji. Wszelkie reklamacje zgłaszane w dniu wyjazdu Gościa nie będą rozpatrywane.

24. W przypadku anulacji lub zmiany rezerwacji na mniej niż 30 dni przed datą przyjazdu, Ośrodek ma prawo zachować wpłaconą przez Gościa zaliczkę.

25. Regulamin Domu Wczasowego podaje się do wiadomości przez umieszczenie go na stronie internetowej: dwsalamon.pl oraz w recepcji.

26. Dokonanie rezerwacji w Ośrodku jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

27. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Ośrodek zachowuje sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobie,która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu Ośrodka, uregulowania należności zarówno za dotychczasowe świadczenia, jak i za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Ośrodka. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

28. Wszelkie nieujęte w niniejszym Regulaminie kwestie sporne, które zaistnieją w związku z rezerwacją i/lub pobytem Gościa w Domie Wczasowym, będą wyjaśniane na bieżąco przez Właścicieli Ośrodka i/lub Recepcję Ośrodka.